ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Tanım:

Zekâsı normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir.

Sınıflandırılması

Özel Öğrenme Güçlüğü dört grupta incelenir.

•    Okuma Bozukluğu (Disleksi)
•    Aritmetik Bozukluğu (Discalculi)
•    Yazılı Anlatım Bozukluğu (Disgrafi)
•    Başka türlü adlandırılamayan öğrenme bozuklukları.

Özellikleri

Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler, öğrenmede çok önemli olan bilgiyi işleme sürecinin (bilginin alınması, düzenlenmesi, bellekte depolanması ve iletilmesi) bir kısmında ya da hepsinde sorun yaşayabilirler. Bilgiyi işleme süreci dört aşamadan oluşmaktadır.

1. Girdi Aşaması

•    Bilginin duyu organları yolu ile beyinde algılanma sürecidir.
•    Özel öğrenme güçlüğünde uyaranların görsel, işitsel, dokunsal, hareket ve denge açıdan algılanmasında sorun yaşanabilir.

2.  İşlemleme Aşaması:

•    Beyne giden bilginin işlenmesi sürecidir ve üç aşamada tamamlanır.
•    Bu aşamalar sıraya koyma, soyutlama ve organizasyondur.
•    Özel öğrenme güçlüğünde bu aşamaların birinde ya da tümünde sorun yaşanabilir.

3. Bellek-Depolama Aşaması

•    Gelen bilgi beyinde işlendikten sonra kullanılmak üzere bellekte depolanır.
•    Özel öğrenme güçlüğünde kısa süreli, uzun süreli ve işleyen bellek ile ilgili sorun yaşanabilir.

4. Çıktı Aşaması

•    Beynin bilgiyi mesaj olarak hücrelere, kaslara, dil ya da motor etkinlik alanlarına göndermesi sürecidir.
•    Öğrenilen bilgiler konuşma, yazma, çizim, jest ve mimikler yolu ile ifade edilirler.
•    Özel öğrenme güçlüğünde bu alanlardan birinde ya da birkaçında güçlük yaşanabilmektedir.

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programının Genel Amaçları

•    Öğrenmeye hazırlık becerilerini geliştirmeleri,
•    Okuma-yazmaya hazırlık ve okuma-yazma temel becerilerini geliştirmeleri,
•    Matematikle ilgili temel beceri ve kavramları günlük yaşamda kullanmaları,  
•    Sorun çözme, akıl yürütme, kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı Modülleri

•    Öğrenmeye Hazırlık   
•    Okuma Yazma   
•    Matematik